Wirtualne Seminarium Socjologii Ciała 1/2023

Zapraszamy do udziału w pierwszym Wirtualnym Seminarium Socjologii Ciała w 2023 roku. Tym razem gościć będziemy mgr Katarzynę Mańkowską z UMK, która przedstawi referat zatytułowany "Między ciałem a tożsamością - konstruowanie niebinarnych tożsamości płciowych, a rola świadomych zmian ekspresji i modyfikacji ciała."

link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDkzYzc4OWYtZGFiMy00Y2YwLWFhOTgtNTAwNDgzNGQ2Yjc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%229e2fbba3-77a0-4c8d-bf58-ffdc6dcfa47d%22%7d

Tożsamość człowieka, jej zmienność i wielowymiarowość od wieków stanowią źródło zainteresowania badaczy. Badania do mojej pracy doktorskiej skupiają się procesie konstruowania niebinarnych tożsamości płciowych w polskim kontekście kulturowo-językowym. Projekt obejmuje 29 wywiadów pogłębionych z elementami biograficznymi przeprowadzonych z osobami nie określającymi swojej tożsamości płciowej w binarnych kategoriach. Celem badania było m.in. przyjrzenie się rozwojowi niebinarnych tożsamości płciowych na przestrzeni życia, poznanie czynników zewnętrznych wpływających na ten rozwój oraz działań jakie podejmują osoby niebinarne by czuć się bliżej swojej tożsamości. Kluczowe okazały się praktyki związane z językiem oraz z ciałem i ekspresją. Ciało grało niebagatelną rolę zarówno w sytuacjach, w których nie współgrało z płcią odczuwaną, ale również mogło stanowić źródło euforii, zmieniając się w kierunku pożądanym. Ciało jak i związana z nim ekspresja są w opowieściach osób niebinarnych elementami poddawanymi ciągłej kontroli i świadomej konstrukcji. Stają się narzędziami w procesie tworzenia tożsamości. Podczas tego spotkania chciałabym przybliżyć zarówno kwestię znaczenia ciała w procesie kształtowania niebinarnych tożsamości, jak również wskazać na mnogość i rolę praktyk związanych z modyfikacjami ciała i w konsekwencji ekspresji przez osoby niebinarne.


mgr Katarzyna Mańkowska: kognitywistka i socjolożka, doktorantka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swojej pracy doktorskiej zajmuję się tematem rozwoju tożsamości psychoseksualnej w odniesieniu do tożsamości płciowej osób niebinarnych i ich cisgenderowych partnerów i partnerki. Jednocześnie spuścizną po wykształceniu kognitywistycznym jest jej wieloletnie zaangażowanie w badania nad neuronalnym podłożem dyskalkulii.